اگر می خواهیم جهان را تغییر دهیم، باید روش مان را تغییر دهیم


question