سواد رسانه ای

جایگاه تفکر انسانها در رسانه

جایگاه تفکر انسانها در رسانه

تفکر و قدرت انتخاب ما آدم ها، کاجای دنیای رسانه ای امروز قرار داره؟!
اصلا قرار داره؟!

همه ما انسان ها قدرت تفکر و انتخاب داریم. و در زندگی خودمان همواره در حال استفاده از آن ها هستیم.
هر روز صدها بار تصمیم میگیریم و انتخاب میکنیم کدام را عملی کنیم و به کدام یک بها ندهیم.
اجازه بدهیم که تصمیمی بر زندگی ما اثر بگذارد و یا اینکه آن فکر را پشت سر بگذاریم.
اینها همه و همه وابسته به ما و قدرت انتخاب و اختیار ماست.

اما ما در دنیای دیگری نیز زندگی میکنیم که اوضاع در آن به شیوه دیگری پیش میرود.
دیگر در آن قدرت چندانی برای تصمیم گیری یا انتخاب نداریم و یا اینکه فرصتش را نداریم!

جایگاه تفکر انسانها در رسانه

ناگهان موجی می آید و ذهن ما را با خود میبرد. و ما بدون اینکه خودمان متوجه شویم در آن غرق میشویم.
آنجا دیگر ناخودآگاهمان است که افسار را به دست میگیرد.
تصمیمات آنی و قضاوت های سریع همه ماجراست.
اما باید محتاط بود. برای حضور در این شبکه ها نیاز است که آدم ها سواد خود را از رسانه ها بیشتر کنند و
با نحوه سیاست های آن آشنا شوند تا بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند.

 

آیا میدانستید در فضای مجازی  موج های رسانه ای افکار را می بلعند!

خروج از نسخه موبایل