سواد رسانه ای

روح بزرگ رمز موفقیت

روح بزرگ رمز موفقیت

روح بزرگ رمز موفقیت

روح بزرگ رمز موفقیت
آدم هایی که ظرفیت وجودی بیشتری دارند اصولا آدم های موفق تری هستند.

هر چه بتوانیم روحمان را وسبعتر و بزرگتر کنیم ،مانند یک اقیانوس که بتواند مشکلات و اتفاقات را درون خودش حل میکند؛
میتوانیم موفق تر باشیم.

حال در نظر بگیرید که این روح زیر سایه خداوند و اهل بیت ع باشد.
چه اتفاقی رقم خواهد خورد؟ چه به نسبت خود ما و چه به نسبت پیرامون ما.
فارغ از همه اتفاقاتی که برای چنین شخصی رقم میخورد.
این فرد در فضای مجازی هم میتواند بسیار عالی عمل کند و بدرخشد.
چنین فردی میتواند در فضای مجازی حرف حق را بزند ولو اینکه به مزاق خیلی ها خوش نیاید.
قدم هایی که در این فضا برمی دارد تماما با آن روح بزرگ و با آن حس اشراف خداوند به این کارش همراه خواهد بود.

 

https://dl.savaderesane.ir/sound/podcast/rooh_bozorg_ramze_movafaghiat.mp3?_=1

 

چقدر این حرکت زیباست. این فرد چقدر به خودش مسلط خواهد بود. چقدر آزادانه و محکم قدم هایش را برمیدارد.
و چقدر آینده قشنگی دارد. چون در گذشته هیچ اتفاق تلخی وجود نداشته است آزارش دهد و بخواهد از آن فرار کند.
الزاما ممکن است دنیایی که این فرد در آن زندگی میکند،
چه دنیای واقعی و چه دنیای مجازی آن جذابیت و زیبایی را نداشته باشد.
اما چون روح این شخص و طرز فکر او زیباست محکم پیش میرود.
و حسب این روح بزرگ که رمز موفقیت است میتواند با مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی به خوبی برخورد کند.

کسی که در فضای مجازی اتلاف وقت می کند حتما روح بزرگی ندارد.

خروج از نسخه موبایل