ضرورت آموزش سواد رسانه با توجه به تاکید اسلام به ضرورت علم و مهارت آموزی