سواد رسانه ای

قدرت کلمات

قدرت کلمات

قدرت کلمات

قدرت کلمات

کلمات بیشتر از گلوله ها آدم کشته اند!
این یک واقعیت است.
در طول تاریخ؛ چه تاریخ سیاسی چه تاریخ اجتماعی و چه تاریخ فردی

کلمه هایی که استفاده می کنیم علاوه بر اینکه ذهنیت طرف مقابلمان را از ما شکل میدهند،
میتوانند در نتیجه گیری آن نقض بسزایی داشته باشند.

 

https://dl.savaderesane.ir/sound/podcast/ghodrate_kalamat.mp3?_=1

 

حتما این داستان معروف را شینیده اید:
پادشاهی حکم قتل فردی را صادر کرد و بعد تر در نامه ای نوشت “بخشش لازم نیست اعدامش کنید.”
منظور پادشاه این جمله بود که “بخشش، لازم نیست اعدامش کنید.”
اما کسانی که نامه را دریافت کردند آن را اینطور خواندند، “بخشش لازم نیست، اعدامش کنید.”

کلمات که به جای خود، حتی یک نکته ویرایشی هم میتواند باعث مرگ یک آدم شود.
شاید در نگاه اول این نکته برایمان خیلی بدیهی باشد و بگوییم نه ممکن نیست که چنین اشتباهی در گفتارمان داشته باشیم.
اما حقیقت این است که خیلی از اوقات حواسمان به کلمات و جملاتی که میگوییم نیست.

کلمه ها ارزش بسیار زیادی دارند. پس در انتخابشان باید دقت کنیم.
چه در یک پیام در گروه باشد و چه در مراودات حضوری.

موضوع قدرت کلمات در فضای مجازی که ارتباط حضوری وجود ندارد اهمیتش دو چندان میشود.
زیرا در ارتباط حضوری body language یا زبان بدن
میتواند نکات بسیاری را از شخص مقابل به دست دهد اما در فضای مجازی چنین امکانی را نداریم.
تولید به جای مصرف در فضای مجازی لذت خاصی دارد اگر به نکات ریز دقت کنید.

خروج از نسخه موبایل