آسیب های ماهواره چیست؟
بررسی فعالیت های شبکه های من و تو ، پی ام سی ، ایران اینترنشنال و …
شبکه های مخرب چه خطراتی دارند؟
آسیب های شبکه های غربی و تحلیل فعالیت شبکه های خبری غربی
برنامه های مستهجن و آسیب های روابط زناشویی در پی آن
تاثیر سریال های ترکیه ای بر روی روابط خانواده و فرهنگ و آسیب های اجتماعی آن
نحوه مواجهه با اخبار جعلی و مقابله با آمریکا و شبکه های سعودی و اسرائیلی
رویداد های جنگ نرم و گسترش افکار غربی و توطئه آمریکا در جنگ رسانه ای
رسانه های مخرب عوامل تغییر فرهنگ ترویج بی بند و باری و بی حیایی
شیوه های جلوگیری از ترویج فرهنگ غربی ، غرب زدگی و بی حجابی
بررسی علتی های بی حجابی و تاثیر برنامه های شبکه های مخرب ماهواره ای
نحوه مقابله با بی حجابی و شیوه ی صحیح نهی از منکر و امر به معروف
چرا افزایش خیانت در خانواده و ترویج فرهنگ خیانت در جامعه زیاد شده است؟

اثرات سریال های ترکیه ای ماهواره

هر چقدر هم که بگوییم بعضی از فیلم های ماهواره مشکلی ندارند و حواسمان به زندگی هست به این نکته دقت کنید که قرار نیست به یکباره طرز رفتار و تفکرمان را تغییر دهد بلکه آرام آرام اثر خود را بر زندگی ما می گذارد.  

question