رویداد ها


————-

User امتیازات Description Time
محسننن مهدیان محسننن مهدیان 3
امتیاز حضور
6 روز
محسننن مهدیان محسننن مهدیان 5
امتیاز
6 روز
محمددد مهدیه محمددد مهدیه 3
امتیاز حضور
6 روز
محمددد مهدیه محمددد مهدیه 5
امتیاز
6 روز
محسن باقری محسن باقری 3
امتیاز حضور
6 روز
User امتیازات Description Time

————
Position User امتیازات
1 محمددد مهدیه محمددد مهدیه (امتیازات) 8
2 محسننن مهدیان محسننن مهدیان (امتیازات) 8
3 محسن باقری محسن باقری (امتیازات) 3
4 محمد مداح محمد مداح (امتیازات) 0
5 سرکار خانم سلطانیان سرکار خانم سلطانیان (امتیازات) 0
Position User امتیازات

—————
امتیازات Action
5 امتیاز عضویت در سایت
3 امتیاز حضور در سایت (ساعت)
1 امتیاز تبت دیدگاه در سایت
2 امتیاز ثبت دیدگاه در محصول