بهترین روش برای شروع فعالیت در کانال و صفحه + نکات کاربردی