بازی های رایانه ای

استاد علی اکبر جمشیدی

آقای علی اکبر جمشیدی

بازی های رایانه ای, سواد رسانه ای, نویسندگی

استاد محمود عبداللهی

آقای محمود عبداللهی

بازی های رایانه ای, سواد رسانه ای

question