سواد رسانه

استاد سعید ارجمندفر

آقای سعید ارجمندفر

جریان شناسی, سواد رسانه, نقد فیلم, نویسندگی

استاد زهرا لطفی

سرکارخانم لطفی

تبلیغ, سواد رسانه, نویسندگی

عکس استاد سواد رسانه محسن بهروز نژاد

آقای محسن بهروزنژاد

زبان انگلیسی, سواد رسانه, فن سخنرانی و خطابه, کلاسداری کودک و نوجوان

تصویر مدرس سواد رسانه استاد جواد خداپرست

آقای جواد خداپرست

سواد رسانه

آقای سید علیرضا حسنی

سواد رسانه, فیلمنامه نویسی, مشاوره, نویسندگی

سرکارخانم میرجعفری

زبان های خارجی, سواد رسانه, مطالعات زنان, پژوهش

question