چهره ها و اساتید

رزومه اساتید و چهره های سواد رسانه


نورالله اشقری

آقای نورالله اشقری

بازی های رایانه ای, تبلیغ مجازی موثر, مبانی سواد رسانه

خانم عطیه کشتکاران

سرکارخانم عطیه کشتکاران

تفکر انتقادی

آقای ابراهیم مهرانی

آقای ابراهیم مهرانی

امنیت مجازی, بازی های رایانه ای, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای جواد خداپرست

آقای جواد خداپرست

مبانی سواد رسانه

آقای حامد آزادی

آقای حامد آزادی

بازی های رایانه ای, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه