چهره ها و اساتید

رزومه اساتید و چهره های سواد رسانه


آقای مهدی اسماعیلی سادیانی

آقای مهدی اسماعیلی سادیانی

بازی های رایانه ای, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای داوود نوری

آقای داوود نوری

رژیم مصرف رسانه, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای علی قهرمانی

آقای علی قهرمانی

تبلیغ مجازی موثر, رژیم مصرف رسانه, مبانی سواد رسانه

آقای مصطفی کُرفی

آقای مصطفی کُرفی

توییتر و شبکه سازی, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای محمود عبداللهی

آقای محمود عبداللهی

بازی های رایانه ای, مبانی سواد رسانه