امنیت مجازی

محسن باقری

آقای محسن باقری

امنیت مجازی, تبلیغ مجازی موثر, رژیم مصرف رسانه, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای ابراهیم مهرانی

آقای ابراهیم مهرانی

امنیت مجازی, بازی های رایانه ای, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه