بازی های رایانه ای

عباس صالحی

آقای عباس صالحی

بازی های رایانه ای, رژیم مصرف رسانه, مبانی سواد رسانه

آقای مصطفی ضابط

آقای مصطفی ضابط

بازی های رایانه ای, تبلیغ مجازی موثر, رژیم مصرف رسانه, مبانی سواد رسانه

نورالله اشقری

آقای نورالله اشقری

بازی های رایانه ای, تبلیغ مجازی موثر, مبانی سواد رسانه

آقای ابراهیم مهرانی

آقای ابراهیم مهرانی

امنیت مجازی, بازی های رایانه ای, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای حامد آزادی

آقای حامد آزادی

بازی های رایانه ای, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه