بازی های رایانه ای

آقای مهدی اسماعیلی سادیانی

آقای مهدی اسماعیلی سادیانی

بازی های رایانه ای, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای محمود عبداللهی

آقای محمود عبداللهی

بازی های رایانه ای, مبانی سواد رسانه

آقای عباسعلی متولیان

آقای عباسعلی متولیان

بازی های رایانه ای, رژیم مصرف رسانه, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

علی اکبر جمشیدی

آقای علی اکبر جمشیدی

بازی های رایانه ای, مبانی سواد رسانه