تبلیغ مجازی موثر

محسن باقری

آقای محسن باقری

امنیت مجازی, تبلیغ مجازی موثر, رژیم مصرف رسانه, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای مصطفی ضابط

آقای مصطفی ضابط

بازی های رایانه ای, تبلیغ مجازی موثر, رژیم مصرف رسانه, مبانی سواد رسانه

نورالله اشقری

آقای نورالله اشقری

بازی های رایانه ای, تبلیغ مجازی موثر, مبانی سواد رسانه

آقای علی قهرمانی

آقای علی قهرمانی

تبلیغ مجازی موثر, رژیم مصرف رسانه, مبانی سواد رسانه

وحیدرضا ملکی

آقای وحیدرضا ملکی

تبلیغ مجازی موثر, رژیم مصرف رسانه, مبانی سواد رسانه