توییتر و شبکه سازی

آقای مصطفی کُرفی

آقای مصطفی کُرفی

توییتر و شبکه سازی, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

سعید کریمی

آقای سعید کریمی

توییتر و شبکه سازی, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

میثم رمضانعلی

توییتر و شبکه سازی