رژیم مصرف رسانه

محسن باقری

آقای محسن باقری

امنیت مجازی, تبلیغ مجازی موثر, رژیم مصرف رسانه, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

عباس صالحی

آقای عباس صالحی

بازی های رایانه ای, رژیم مصرف رسانه, مبانی سواد رسانه

آقای مصطفی ضابط

آقای مصطفی ضابط

بازی های رایانه ای, تبلیغ مجازی موثر, رژیم مصرف رسانه, مبانی سواد رسانه

آقای داوود نوری

آقای داوود نوری

رژیم مصرف رسانه, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای علی قهرمانی

آقای علی قهرمانی

تبلیغ مجازی موثر, رژیم مصرف رسانه, مبانی سواد رسانه