رژیم مصرف رسانه

رضا جمشید کیانی

آقای رضا جمشید کیانی

رژیم مصرف رسانه, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای عباسعلی متولیان

آقای عباسعلی متولیان

بازی های رایانه ای, رژیم مصرف رسانه, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای حسین عارف

آقای حسین عارف

رژیم مصرف رسانه, مبانی سواد رسانه

وحیدرضا ملکی

آقای وحیدرضا ملکی

تبلیغ مجازی موثر, رژیم مصرف رسانه, مبانی سواد رسانه