شبکه های اجتماعی

آقای داوود نوری

آقای داوود نوری

رژیم مصرف رسانه, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای مصطفی کُرفی

آقای مصطفی کُرفی

توییتر و شبکه سازی, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

سعید کریمی

آقای سعید کریمی

توییتر و شبکه سازی, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

رضا جمشید کیانی

آقای رضا جمشید کیانی

رژیم مصرف رسانه, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای عباسعلی متولیان

آقای عباسعلی متولیان

بازی های رایانه ای, رژیم مصرف رسانه, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه