مبانی سواد رسانه

نورالله اشقری

آقای نورالله اشقری

بازی های رایانه ای, تبلیغ مجازی موثر, مبانی سواد رسانه

آقای ابراهیم مهرانی

آقای ابراهیم مهرانی

امنیت مجازی, بازی های رایانه ای, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای جواد خداپرست

آقای جواد خداپرست

مبانی سواد رسانه

آقای حامد آزادی

آقای حامد آزادی

بازی های رایانه ای, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای مهدی اسماعیلی سادیانی

آقای مهدی اسماعیلی سادیانی

بازی های رایانه ای, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه