مبانی سواد رسانه

آقای حسین عارف

آقای حسین عارف

رژیم مصرف رسانه, مبانی سواد رسانه

وحیدرضا ملکی

آقای وحیدرضا ملکی

تبلیغ مجازی موثر, رژیم مصرف رسانه, مبانی سواد رسانه

علی اکبر جمشیدی

آقای علی اکبر جمشیدی

بازی های رایانه ای, مبانی سواد رسانه

وحیده مهتدی فر

سرکار خانم وحیده مهتدی فر

مبانی سواد رسانه