تگ - آثار موسیقی بر مغز

بررسی مغز هنگام گوش کردن به موسیقی

مغز انسان واکنش متفاوتی نسبت به موسیقی شاد یا غمگین نشان می دهد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که انسان ها بعد از شنیدن یک قطعه موسیقی با احتمال بیشتری یک حالت یا وضعیت خنثی را شاد یا غمگین تفسیر می کنند.  

question