تگ - آرامش مجازی

آرامش روح در فضای مجازی

آرامش روح در فضای مجازی مهمتر از آسایش جسم در فضای مجازی است. تهدید شبکه های اجتماعی برای افکار و اندیشه افراد و وابستگی به دنیای مجازی بسیار جدی است. آرامش روح ما، به آسایش جسم ما چقدر ارجحیت دارد برای خودِ ما؟! آرامش روح در فضای مجازی این روزها کمتر کسی را میبینیم که انواع اکانت های شبکه های اجتماعی را نداشته باشد، و به آنها سر نزند و و در طول روز وقتی برای آنها نگذارد. خیلی اوقات شب بیداری های غیرضروری و پرسه زدن های بی هدف در این شبکه ها را بدون توجه به آسیبی که به جسم ما میزند. اما داستان فقط...