تگ - آسب های ماهواره

تاثیرات جنسی ماهواره از زبان کودکان

این بار از زبان خود کودکان درباره تاثیرات جنسی ماهواره بشنوید. بسیاری از این مشکلات جبران ناپذیر هستند پس بهتر است سریعتر چاره ای برای آن بیندیشیم.  

question