تگ - آسیب های رسانه

دو روی فضای مجازی

دو روی فضای مجازی این روز ها چقدر میخندیم؟! (از ته دل!) دو روی فضای مجازی انگار برایمان عادت شده است دیگر. به طور واضح دروغ ها را میبینیم. متوجه حرکات صرفا نمایشی میشویم. خنده های مصنوعی را میفهمیم. گریه های دروغین را هم همینطور. اما عادت شده است. جزئی از روزمره هایمان شده و...

گپ مجازی جایگزین جلسه های حضوری

گپ مجازی جایگزین جلسه های حضوری جلسه های حضوری قشنگتون رو، با گپ های مجازی خراب نکنید!   گپ های مجازی جایگزین جلسه های حضوری   راستش را بخواهید در دنیای شلوغ و پلوغ این روزها و مشغله های بی پایان کاری، چرا که نه! چه چیزی بهتر از این ابزار همیشه در دسترس تا با...

تعریف رسانه و انواع آن

عصر، عصر تکنولوژی است. روز به روز ابزارها و امکانات پیشرفته جدیدتری می آید و این ما هستیم که باید اطلاعاتمان را به روز رسانی کنیم. برای استفاده از این تکنولوژی ها در ابتدا باید سواد رسانه ای لازم را داشته باشیم تا در دنیای رسانه ها غرق نشویم.  

رسانه، ما و سواد رسانه ای

با ظهور انواع ابزارهای رسانه و پیشرفت آنها، نیاز و میل ما نیز برای استفاده از این ابزارها و بدست آوردن اخبار و اتفاقات در سرتاسر جهان افزایش یافت. اما همانطور که می دانید برای استفاده از هر ابزاری باید در مورد آن اطلاعاتی کسب کرد، برای استفاده از...

تفکر و سواد رسانه ای

با تغییر امکانات و دسترسی ساده تر به رسانه ها برای اکثر افراد سواد رسانه ای جزو نیازهای مورد نیاز ما است تا با کسب اطلاعات بیشتر، در برابر آسیب های رسانه ای و خطرات آن آمادگی لازم را داشته باشیم.