تگ - آسیب های سواد رسانه

سواد رسانه چیست؟

این روزها همه جا بحث از سواد رسانه و فوایدش است اما به نظر شما سواد رسانه چیست؟ سواد رسانه به مخاطب کمک می کند تا از اخبار رسانه ها به شکلی درست و هوشمندانه استفاده کنند.