تگ - آسیب های فضای مجازی برای کودکان

کودک و فضای مجازی

برخی سایت ها در فضای مجازی در نگاه اول موجه و قابل اعتماد اند اما پس از دقیق شدن در آنها متوجه محتواهای نامرتبط میشویم. محتواهایی که هدف آنها ایجاد تفکر و ذهنیت غلط برای کودکان است.