تگ - آسیب های ماهواره بر روی جامعه

تاثیرات ماهواره بر جامعه – مستند جرائم و مفاسد اجتماعی

چرا باید برای ظاهر و رفتارمان از غربی ها الگو بگیریم؟ چرا نمی توانیم خودمان برای رفتار و زندگی خودمان تصمیم بگیریم؟ می دانید هر ساله به خاطر شبکه های ماهواره چقدر جرائم و مفاسد اجتماعی اتفاق میفتد؟