تگ - آفرینش خلقت

تریلری از بازی مترو: آخرین نور

تیزر بازی مترو که در آن به شیوه ای هیجان انگیز نحوه آغاز خلقت به تصویر درآمده است. در این آغاز به این نکته اشاره می شود که خدا پس از آفرینش انسان ها را رها کرده است و سرنوشت انسان تنها به دست خود است.  

question