تگ - آلودگی آب ها

سیل و یادآوری اهمیت سواد رسانه ای

شیراز- ایرنا- سیل شیراز و بارندگی کم سابقه در استان فارس در روزهای آغازین سال، یادآور اهمیت چاره اندیشی درباره واقعه قبل از وقوع و مدیریت بحران در زمان وقوع بود و از طرفی، طرح شایعه های مختلف ضرورت افزایش سطح سواد رسانه ای در کشور را یادآوری کرد. به...