تگ - آموزش سواد سایبری

سواد سایبری

سواد سایبری یا سواد رسانه ای مهارتی است که با یادگیری آن می توانیم انواع رسانه ها و تولیدات رسانه ای را به خصوص در فضاهای مجازی را درک، تفسیر و تحلیل کنیم. این تحلیل و دسته بندی در واقع کمکی برای به تعادل رسیدن مخاطب به کار می رود.   هرم...