تگ - آینده رسانه ای

کتاب و سواد رسانه ای

به شناخت درست خوبی ها و بدی های رسانه برای استفاده درست از آن ها را سواد رسانه ای می گویند. با تولید کتاب های مرتبط ما با عناوین مختلف سواد رسانه آینده رسانه ای کشور تضمین خواهد شد.
question