تگ - ابزارهای جنگ نرم

جنگ نرم

دشمن در جنگ نرم با استفاده از انواع رسانه ها می خواهد با تحریک افکار عمومی دولت های وقف را برای کسب منافعش مورد تهدید قرار دهد.