تگ - اثرات منفی ماهواره

تاثیرات ماهواره بر یک خانواده

سریال ها، مسابقات، برنامه ها و... بر روی شبکه های ماهواره ای به صورت هدفمند ساخته شده اند تا بر تک تک اعضای خانواده تاثیرات منفی و نامطلوبی بگذارند. شاید به ظاهر چنین چیزی مشخص نباشد اما گذشت زمان این موضوع را به شما ثابت می کند.