تگ - احساسات کودکان

احساسات یه کودک هنگام مشاهده کارتون

دریافت کودکان از کارتون‌‌ ها بسیار عمیق‌ تر از آن است که ما تصور می‌ کنیم. کودکان در هنگام مشاهده خشونت، شادی، غم و .. در کارتون‌ ها آن ها را واقعی تلقی می‌کنند و تاثیر قوی تری از بزرگسالان می‌گیرند. بنابراین آنچه که دریافت می‌کنند را در زندگی...