تگ - اخبار جعلی

حقیقت واقعیت در رسانه ها

حقیقت واقعیت در رسانه ها رسانه ها همیشه دروغ نمی گویند فقط گاهی، واقعیت را آنطور که دوستش دارند بیان می کنند ... حقیقت واقعیت در رسانه ها   همه ما هر روز اخبار را دنبال میکنیم. منابع خبری زیادی وقایع روز را پوشش میدهند. اما نکته اینجاست چه میزان از آن را پوشش...

شایعه های مجازی

هرگز به خبرهای فضای مجازی که اغلب شایعه هستند اعتماد نکنیم مگر اینکه منبع معتبر و رسمی این خبر را منتشر کرده باشد در غیر اینصورت این اخبار، شایعه های مجازی بیش نیستند.