تگ - اخبار

شایعه های مجازی

هرگز به خبرهای فضای مجازی که اغلب شایعه هستند اعتماد نکنیم مگر اینکه منبع معتبر و رسمی این خبر را منتشر کرده باشد در غیر اینصورت این اخبار، شایعه های مجازی بیش نیستند.  

question