تگ - اختلالات روانی

رسانه های شیطانی (اختلالات جنسی و روانی)

امروزه شاهد انواع ناهنجاری های اجتماعی هستیم. به خاطر عدم آگاهی والدین از نحوه و میزان استفاده کودکان و نوجوانان، فضای مجازی به یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد این ناهنجاری ها تبدیل شده است.  

question