تگ - ارزش های پوشالی فضای مجازی

ارزش های پوشالی فضای مجازی

ارزش های پوشالی فضای مجازی دنیای امروز؛ دلخوشی به لایک ها، فالوور ها، کامنت ها و دیگر هیچ! دغدغه های جامعه جوان امروزی متاسفانه در برخی موارد به چیزهایی بی ارزش تنزل یافته. نیاز به تایید شدن و تشویق در انسان ها همواره بود است. اما برطرف کردن این نیاز باید با استفاده از تلاش و طی کردن راه های سخت پیشرفت و رسیدن به موفیت صورت بگیرد. نه با انتشار یک مجتوای نه چندان ضروری و مفید و پس از آن جمع کردن لایک و کامنت! تعریف ها و تمجید های افراد در فضای مجازی بدون شک احساس خوبی به فرد...