تگ - استفاده از اینترنت

چقدر درگیریم ؟!

صرفا برای اینکه از خود بپرسیم: چقدر درگیریم ؟! آسیب های رسانه و فضای مجازی به چه اندازه ما را طعمه قرار داده اند؟ یک نفری رو فرض کنید در بیابانی بی آب و علف در حال تلف شدن است. اما هنوز حاضر نیست دل از بازی با لبتاب و یا چک کردن شبکه های اجتماعی خود بکند. مشاهده  چنین انسانی شاید در نگاه اول دور از ذهن باشد ولی همین الان در سطح شهر و کوچه و محله های ما هستند کسانی که بین حیات و زندگی و اینترنت اینترنت را انتخاب می کنند. چقدر درگیریم میزان درگیری ما با اینترنت با توجه به مدیریت...