تگ - اطلاعات عمومی

سواد رسانه ای – دو نقطه پرانتز

امروزه در دنیا، داشتن سواد رسانه ای از معیارهای اصلی به کار بردن کلمه بی سواد و یا با سواد در مورد افراد هست.  

question