تگ - اعتراضات بنزین

وظیفه کنونی در فضای مجازی و جنگ پیش رو

وظیفه کنونی در فضای مجازی چیست؟ در جنگ پیش رو باید چه کرد؟!     با انتشار این مطالب سهمی در افزایش سواد رسانه ای جامعه داشته باشید.

question