تگ - الگوی مناسب برای فرزندان

الگو گیری از والدین

الگو گیری از والدین توسط فرزندان و دریافت الگوی مناسب برای کودکانمان با اصلاح رفتار خودمان امکان پذیر است. خود من باید به عنوان والدین بهترین الگو شوم. بچه ها نگاه می کنند و بچه ها عمل می کنند. اتفاقات مختلفی که به دست ما والدین رقم می خورد فکر می کنیم که یک اتفاق ساده بود. گاهی اوقات خودمان می دانیم که اشتباه است ولی بازم انجامش می دهیم. می دانیم اگر بی رویه و بدون حساب و کتاب از این ابزار مجازی استفاده کنیم کار اشتباهی است اما باز انجام می دهیم. اما حواسمان نیست...