تگ - الگو سازی

الگو سازی اسلامی

الگو سازی اسلامی با مطالبه گری و اقدام عملی حاصل می شود. باید الگوهای اسلامی را برای تحقق جامعه اسلامی معرفی کنیم تا جایگزین شخصیت های کارتنی نا درست شوند. یکی از دغدغه های امروزه والدین این است که فرزندشان یک سری از شخصیت های انیمیشنی غربی را بیشتر از شخصیت های بومی می پسندد. این یکی از چالش های جدی برای برخی از خانواده هاست. این چالش به حق و منطقی است. اما ما چه نقشی را در این راستا ایفا کرده ایم؟ چند نفر از ما تا به حال به مطالبه گری پرداخته ایم و چند نفر از ما تا...