تگ - انتخاب تصویر و عنوان مناسب محتوا

انتخاب تصویر و عنوان مناسب محتوا

انتخاب تصویر و عنوان مناسب محتوا به نوعی برای مخاطبین شما جدابیت ایجاد می کند عنوان مناسب در کنار تصویر مناسب است که مخاطبین را تحریک می کند برای مطلب شما زمان بگذارند یا نگذارند. عنوان مطلب و عکس شما در فضای مجازی اتفاق بسیار مهمی است. اگر شما بتوانید محتوایی را منتشر کنید که از عنوان و تصویر به روز و خوبی برخوردار باشد توجه مخاطب را در وهله اول جلب کرده اید و همان جلب توجه مخاطب به این مطلب است که ارزش پیدا می کند و باعث می شود که مخاطب مخاطب برای مطالعه...