تگ - اول خدا

اول خدا بعد هم … ؟!

اول خدا بعد هم ... ؟! همیشه شنیدیم در فیلم های سریال ها و گاها واقعیت که "بچمو اول سپردم به خدا بعدش به شما" ... شاید این جمله تا چند سال قبل یک واقعیت بود، اما واقعیت ها هم گاهی عوض می شوند و شدند! این مهم نیست که من بخواهم یا نه، بعد از خدا که احاطه بر همه چیز داشته و دارد، ما در همین دنیایی که در آن زندگی می کنیم، فرزندان خودمان را و حتی خودمان را به رسانه های می سپاریم! رسانه هایی که دور تا دور ما را احاطه کرده و...