تگ - تاثیر رسانه

گهی زین به پشت و باز هم …

گهی زین به پشت و باز هم ... همچنان زین به پشت! در دنیای امروز تکنولوژی که قرار بود ابزاری باشد در دست انسانها برای ساده تر کردن زندگی، اکنون ابزاری شده در دست عده ای تا با آن از دیگران استفاده ابزاری کنند! بیایید از خودمان سوال کنیم با ارزش ترین چیزی که در زندگی داریم چیست؟ پول هایمان؟ دوستی هایمان؟خانواده و عزیزانمان؟ متاسفانه جواب هیچ یک از این ها نیست. با ارزش ترین سرمایه هر انسان در زندگی وقت اوست. اگر زمان نداشته باشیم هیچ یک از موارد بالا را هم نداریم.   گهی زین به پشت و باز هم ... حال بیایید یک سوال دیگر از خود...

جایگاه تفکر انسانها در رسانه

جایگاه تفکر انسانها در رسانه تفکر و قدرت انتخاب ما آدم ها، کاجای دنیای رسانه ای امروز قرار داره؟! اصلا قرار داره؟! همه ما انسان ها قدرت تفکر و انتخاب داریم. و در زندگی خودمان همواره در حال استفاده از آن ها هستیم. هر روز صدها بار تصمیم میگیریم و انتخاب میکنیم کدام را عملی کنیم و به کدام یک بها ندهیم. اجازه بدهیم که تصمیمی بر زندگی ما اثر بگذارد و یا اینکه آن فکر را پشت سر بگذاریم. اینها همه و همه وابسته به ما و قدرت انتخاب و اختیار ماست. اما ما در دنیای دیگری نیز زندگی میکنیم که اوضاع در آن به...