تگ - تحلیل رسانه

تفکر رسانه ای در انواع رسانه

تفکر رسانه ای در انواع رسانه تفکر رسانه ای الزاما این نیست که زیاد کلیپ ببینیم در شبکه های اجتماعی نهایت فعالیت را داشته باشیم و زیاد فیلم ببینیم و روزنامه بخوانیم. تفکر رسانه ای به معنای تحلیل رسانه است. اینکه فکر کنیم و به یک جریان و ساختاری که فضای مجازی و آدم های موثر آن پی گرفته اند برای ایجاد یک اتفاق فکر کنیم. جریان ها را رصد کنیم و به اتفاقات یک نگاه چندجانبه داشته باشیم. چندجانبه از حیث زمان، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و اثری که در این بازه های زمانی روی مخاطب میگذارد.     تفکر...

رصد و تحلیل دقیق فضای رسانه ای دشمن

رصد و تحلیل دقیق فضای رسانه ای دشمن اولین قدم برای شناخت دشمن است. رصد دشمن برای انتخاب استراتژی مناسب در تقابلات رسانه ای کمک فراونی می کند. با توجه به تغییر میدان از جنگ سخت به جنگ نرم و نقش رسانه در جنگ نرم رصد دشمن در فضای مجازی اهمیت بالایی پیدا می کند. کسی پیروز میدان است که بیشترین دیتا را به بهترین شکل تحلیل کند و با برنامه ریزی دقیق بهترین استراتژی را انتخاب کند.

رصد و تحلیل دقیق فضای رسانه ای دشمن

رصد و تحلیل دقیق فضای رسانه ای دشمن، اولین قدم شروع فعالیت موثر رسانه ایست. این که ما بدانیم...