تگ - تشخیص موج های رسانه ای

رصد و تحلیل فضای رسانه ای

رصد و تحلیل فضای رسانه ای رصد و تحلیل فضای رسانه ای   فعالیت موثر در رسانه ها بدون داشتن اطلاعات و داده ها ارزشمند از دشمن کاربردی نخواهد بود. فعالیتی که مبتنی بر داده های مستدل و منابع معتبر نباشد به ثمر نخواهد نشست، و دیر یا زود به باد فراموشی سپرده خواهد...

question